نصب و راه اندازی تابلو برق پمپ پوتزمایستر در شهر قم